Ignorantia juris non excusat

Notársky úrad
JUDr. Oľga Folbová
Mierové námestie 15, Senec 903 01
Tel.: +421 (2) 5273 3672

Služby

Štát poveruje notára zákonom č. 323/1992 Zb. na výkon verejnej moci, konkrétne na tieto činnosti:

 1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
 2. osvedčovanie právne významných skutočností
 3. konanie vo veciach notárskych úschov
 4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
 5. ďalšie činnosti podľa osobitného zákona

 

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • zmluvy a dohody
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • o iných právnych úkonoch

 

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vydávanie osvedčení:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní podľa 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach

 

Konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi

 

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín

 

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie dedičských vecí zverených súdom

 

Iná činnosť notárskeho úradu

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Mierové námestie 15, 903 01 Senec, +421 (2) 5273 3672
GPS: 48.220431, 17.397518

Všetky práva vyhradené © 2010